Sprawozdanie finansowe 2021 terminy
 • Teksty
 • 11 października 2021 12:53

W 2021 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i WYSYŁA ELEKTRONICZNIE.W efekcie w przypadku m.in. podmiotów opierających się głównie na wolontariacie i pracy społecznej termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przypadnie 30 kwietnia, a nie 31 marca 2021 r.Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe.. Wyślij do US elektronicznie* * CIT-8 papierowo mogą wysłać do US organizacje, które za 2020 r. nie składały określona przez zarząd j.s.t.. Sprawozdania można sporządzić m.in. przy użyciu bezpłatnej…

Wzór rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nazwa organu wydającego decyzję Nr decyzji i data jej wydania (rrrr-mm-dd) Nazwa i adres wniosko- dwacy Rodzaj inwestycji Streszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu in- westycji (powiat, gmina, obręb,Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o decyzję środowiskową Rejestr wpływających wniosków o pozwolenie na budowęProcedurę oraz formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwest…

List oficjalny podziękowanie za opiekę
 • PDF
 • 10 października 2021 11:53

Cena za sztukę:Podziękowania od pacjentów dla lekarzy i pielęgniarek to bardzo popularny zwyczaj wyrażający wdzięczność za profesjonalną i troskliwą opiekę.Okazaną pomoc i zaangażowanie personelu medycznego można wynagrodzić na wiele sposobów, przy czym .Ćwiczenie 6 Napisz list z podziękowaniem dla rodziców.Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom z pracy, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego .P…

Przeniesienie sprawy do innego sądu rodzinnego

Wyłączenie sędziego z urzędu ma miejsce, jeśli zaistnieją wymienione w art. 48 k.p.c. sytuacje.. Nie ma takiej możliwości w przypadku pracownika.. Jeżeli zwłoki lub szczątki ekshumowane są przed upływem 20 lat od dnia pochowania osoby, to wydobywane są wraz z trumną - trumny takiej się nie .Należy zatem złożyć wniosek o przeniesienie sprawy do innego sądu (sądu rejonowego w Pani mieście), Wniosek taki należy złożyć w sądzie spadku.. Mieszkam w Lublinie, wysyłam wniosek o stwierdzenie nabycia sp…

Wzór zwolnienia dyscyplinarnego za alkohol wzór
 • Inne
 • 9 października 2021 09:53

Alkohol, kradzież, porzucenie pracy - tego typu zdarzenia uważam za mocne podstawy jeśli chodzi o dopuszczalność natychmiastowego rozstania z pracownikiem.. Jako że twój zakład nie może mieć przestojów to normalnie pracujecie.. Zwolnienie dyscyplinarne nie ma określonego wzoru.Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy - zwolnienie dyscyplinarne.. Są jednak informacje, które muszą znaleźć się w takim dokumencie.Dzień dobry.. to znaczy pracownik może się od niej odwołać do sądu pracy twierdząc, że …

Rozwiązanie małżeństwa in english
 • Inne
 • 8 października 2021 20:53

każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.. (A i B chcą rozwiązać swoje małżeństwo.). Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.. KPK, jakPodstawowym i najważniejszym elementem wyroku rozwodowego jest oczywiście rozwiązanie małżeństwa, do którego dochodzi z chwilą uprawomocnienia się wyroku.Rozwiązanie małż…

Wniosek o przedłużenie macierzyńskiego
 • Inne
 • 8 października 2021 07:53

Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dzieckaKodeks pracy podaje jednak termin przekazania pracodawcy wniosku o urlop rodzicielski - powinno być to 21 dni od dnia porodu.. Musisz w nim podać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, okres wykorzystania urlopów, informację o tym, że drugi rodzic nie będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego w określonym terminie.. Jest to istotne dla celów ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego.Wzór wniosku, z którego moż…

Umowa zlecenie emeryta a ppk
 • PDF
 • 7 października 2021 19:53

1 pkt 18 d ustawy o PPK, w tym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia.Od umów-zleceń zawieranych z emerytami - zatrudnionymi jednocześnie na podstawie umowy o pracę - potrąca się jedynie składkę zdrowotną.. Podmiot zatrudniający ma obowiązek obliczyć/pobrać wpłaty i przekazać je na rachunek instytucji finansowej nie później niż do 15 stycznia 2021.. Zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy zlecenia podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom "Emerytalno - rento…

Orzeczenie kształtujące prawo
 • Pliki
 • 7 października 2021 07:53

przez jednostronną czynność prawną, bez udziału drugiej strony tego stos.. Orzeczenia sądowe,Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o .orzecznictwo TS wpływać może na stosowanie prawa, w znacznym stopniu uzależnione jest od cech tego procesu (jego etapów, przebiegu i podmiotów w nim uczestniczących) wynikających z kolei ze specyfiki poszczególnych gałęzi prawa.Orzecznictwo Aplikanta - Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego mat…

Wzór reklamacji na usługi telekomunikacyjne

1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne, lub terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, a także w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania takich usług,Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie …