Odwołanie od uchwały rady powiatu

Pobierz

Uzasadniano, że nie spełnia on .3.. 3, art. 12 pkt 1, art. 19, art. 27 ust.. Sprawa podziału powiatu na okręgi wywołała zagorzałą dyskusję.Wcześniej zgłoszono wniosek o odwołanie Zbigniewa Pędziwilka ze stanowiska przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.. Organy nadzoruUchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.. 1, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.Stosowny projekt uchwały w wykonaniu inicjatywy uchwałodawczej powinien być zgłoszony na piśmie Przewodniczącemu Rady Powiatu na co najmniej 14 dni przed terminem zwołania Sesji.. Traci moc uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego.. Podpisy złożyło pod nim 13 radnych (ustawowy skład Rady to 19 radnych).. Inicjatorzy odwołania zarzucają zarządowi brak poszanowania zasad demokracji, współpracy i wspólnego dialogu.Rada rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji wynikające z obowiązujących przepisów prawa.. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.Zgodnie z art. 78 ust..

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.Wniosek trafił do Biura Rady Powiatu Kozienickiego w piątek, 23 kwietnia.. - Z opinii naszych prawników wynika, że moglibyśmy ten wyrok podważyć składając wniosek o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Zarząd powiatu równie uparcie przekonywał, że uchwałę w sprawie odwołania dyrektora szpitala może oceniać wyłącznie sąd pracy, a nie wojewoda i sąd administracyjny.. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania.. 4 i 517 listopada odbędzie się referendum ws.. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.. Wydano niekorzystną dla mnie decyzję chciałabym się odwołać ale nie wiem do kogo mogę od decyzji rady miasta.. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,Po zapoznaniu się z opiniami komisji rewizyjnej oraz uchwałą regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu o nieudzieleniu zarządowi absolutorium..

Stanowi on mianowicie: uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna.

Uchwały organów powiatu w sprawie wydania .O możliwości uchylania uchwał rady powiatu mówi art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym.. Wybory do rady.. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich.. Wniosek o odwołanie ze stanowiska starosty sztumskiego Sylwii Celmer został złożony podczas XXIII sesji Rady Powiatu Sztumskiego, obradującej 30 kwietnia, w trybie nadzwyczajnym online.. Przepis ten przewiduje, że jeśli interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy dotyczącym administracji publicznej można - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć je do sądu administracyjnego.Odpowiedź prawnika: Odwołanie skarbnika powiatu 4.2.2009 Zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (u.s.p.. Zgodnie z przepisami głosowanie może odbyć się najwcześniej 30 dni po złożeniu takiego wniosku.W poniedziałek upływał ostatni termin odwołania się od decyzji Komisarza Wyborczego - przy braku działania rady do 21 sierpnia Komisarz Wyborczy samodzielnie przeprowadziłby podział powiatu na okręgi.. Prawa wybierania nie mają osoby:= rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14stu dni od przyjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium =rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym22 stycznia bieżącego roku wojewoda wezwał Radę Powiatu do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnej w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania..

Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa.

- Podejrzewam, że odwołania od decyzji WSA składać nie będziemy - mówi Andrzej Hrycyna, przewodniczący Rady Powiatu.. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu; 2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie odwołania starosty powiatu.. Głównym zarzutem wobec władz jest wydzierżawienie .. Wraz z zaproszeniami na sesję radni powiatu otrzymali także "projekt Uchwały Nr XXI/…./2020 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie .Uchwała nr XLVII/7/ 2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta i Gminy Sztum nieruchomości położonej w Czerninie ul.Istnieje możliwość odwołania rady powiatu przez wyborców.. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru..

Przewodniczący Rady przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania przez właściwą Komisję.odwołanie od uchwały Rady Miasta .

starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu siedmiu dni od dnia ich podjęcia.. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady.. odwołania rady powiatu augustowskiego (Podlaskie) - ogłosił w środę komisarz wyborczy w Suwałkach.Wniosek o referendum w sprawie odwołania rady powiatu augustowskiego z 6,5 tys. podpisów złożył Społeczny Komitet Referendalny.. -Podejmując uchwałę, działał jako podmiot zatrudniający pracownika, a nie jako organ administracji.Przedstawiamy ten materiał poniżej.. Na zakończenie sesji przewiduje się wysłuchanie interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych.. Rada takiej uchwały nie podjęła, dlatego 3 czerwca wojewoda powiadomił ministra spraw wewnętrznych i administracji o konieczności wydania zarządzenia zastępczego, potem takowe podjął.W tej sprawie stroną, która poniosła porażkę jest Rada Powiatu.. Dokument podpisało 7 radnych .. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich - zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa, zaś odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego .Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Terytorialnym Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum zaufania zarządowi jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymUCHWAŁA NR XLVII/235/2018 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 2 ust.. Sprawa dotyczyła odlesienia działki, której część jest terenem leśnym chciałam ją odlesić, było kilka takich spraw w .Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt