Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków osoby uprawnionej

Pobierz

Wzory formularzy znajdują się w zakładce: Dla Pacjenta - leczenie poza granicami kraju.. Prawa pacjenta.. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ4.. Wniosek o formularz E123 (aktualizacja 27.03.2019) pobierz docx.. O dochodach Ja niżej podpisany/na, niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących Jeżeli chcesz przyspieszyć postępowanie, odszukaj ten formularz na stronie NFZ, wypełnij i odeślij do swojego oddziału NFZ.. Ministerstwo Zdrowia.. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ.. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ.. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń .Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodzin.docx [76KB] Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność z.docx [86KB] Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE E.docx [84KB] Wniosek o zwrot kosztów leczenia - koordynacja [186KB]Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej, pobierz doc. O kartę wnioskuje jedynie kierowca, a nie zatrudniająca go firma.wniosek o wydanie prawa jazdy - otwórz plik w nowym oknie (plik PDF, rozmiar 34 kb) - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ), wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego e-mail: Wnioski Unijne Wniosek o wydanie formularza S1, Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej..

Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej - plik PDF.

Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk; lub.. DANE OSOBY UPRAWNIONEJOświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionejOświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej.. Oświadczenie osoby uprawnionejWniosek o ustanowienie, zmianę lub odwołanie Osoby Uprawnionej Wniosek Ustanowienie, zmiana, odwołanie Osoby Uprawnionej Dane identyfikacyjne Uczestnika PPK Imię i nazwisko PESEL (w przypadku obcokrajowców: data urodz.). Wzory dokumentów i formularze.. życia w trakcie okresu świadczeniowego, którego dotyczy wniosek.. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI OSOBY UPRAWNIONEJ LUB CZŁONKÓW RODZINY OSOBY UPRAWNIONEJ Uwaga: Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie lub odręcznie pismem trwałym, zgodnie z opisem pól zawartym w OBJAŚNIENIACH I.. Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA.. Przydatne adresy.. Narodowy Fundusz Zdrowia.. ul. Podwale Staromiejskie 69. ul. Poniatowskiego 4.oŚwiadczenie dotyczĄce rejestracji osoby uprawnionej lub czŁonkÓw rodziny osoby uprawnionej w przypadku rejestracji dzieci w wieku między 18 a 26 r.ż., aktualnie podstemplowaną legitymację szkolną/stosowne zaświadczenie potwierdzające status ucznia/studenta; w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (innego równorzędnego zaświadczenia) - bez ograniczenia wiekupodpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych) lub z elektronicznym poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 § 2 Prawa o notariacie..

4a.OŚWIADCZENIE osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów I.

* W sytuacji gdy opiekę prawną nad osobą uprawnioną sprawuje inna osoba niż rodzic, należy dostarczyć oryginał dokumentu potwierdzającego ten fakt.. Kontakt z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej: ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJUDo zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru (27.03.2019) pobierz docx : Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składkiOświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionejDruki UE: - Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej - Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty…* Chodzi o dokument: "Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków osoby uprawnionej".. 71 79 79 150 i 71 79 79 156 (tylko) w sprawach dotyczących leczenia uzdrowiskowegoOświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij pocztą tradycyjną 5.składanie skarg i wniosków - tel..

Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTAOświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej, pobierz doc. pdf.

Uczestnicy.. 75 64 58 752, e-mail: 6.ubezpieczenie dobrowolne - e-mail: lub wyślij wniosek tradycyjną pocztąOświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij tradycyjną pocztą.. e-mailem: ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJUW celu uzyskania Poświadczenia należy przedłożyć: dwa egzemplarze dokumentu przenośnego S1 (lub formularza E109, E106, E120, E121) wydanego przez instytucje właściwą Wypełnione i własnoręcznie podpisane Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionejWniosek o wydanie formularza S1, Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej e-mail: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego tel..

(imię i nazwisko uprawnionej osoby niepełnoletniej) oraz sprawuję nad nim/nią opiekę i niniejszym potwierdzam wskazany powyżej sposób dokonania wypłaty.

)Pobierz: Oświadczenie bezrobotnego o pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do pojdęcia zatrudnienia (osoba z prawem do zasiłku) PDF (pdf, 338 KB) Pobierz: Oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania dodatku aktywizacyjnego (doc, 27 KB)Ogłoszenia dotyczące witryny.. paszport Seria i numer dokumentu tożsamości dowód osobisty inne inny (podać jaki) Obywatelstwo polskie (podać jakie)FA-1Z WPISZ RODZAJ SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA OSOBA UPRAWNIONA - 3 (Wypełnij jeśli osoba, na którą składasz wniosek, ma ukończone 18 lat albo ukończy 18r.. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ.. Sekcje.. Zrób to dopiero po przesłaniu dokumentów przez AOK do NFZ (por. pkt 2).Formularze UE/EFTA.. Prawa pacjeta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.