Wzór zgłoszenia do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Pobierz

Nazwa zgłaszającego organu administracji: Marszałek Województwa Opolskiego (nazwa własna, zgodna z aktem powołania) 2.. Wzór zgłoszenia do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr .Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 1.. Rozporządzenie określa m.in., że organy administracjiy przekazują Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenia do .Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych, sposób jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru .. Dostępność:Wzór zgłoszenia do ewidencji IIP określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust..

Nazwa zgłaszającego organuZgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej ... o których mowa w art. 9 ust.

(data sporządzenia zgłoszenia) (imię i nazwisko osoby sporządzającej) .Widok.gov.pl - Statystyki usług: ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennejRozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333) wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2010 r.Wypełniając zapisy art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010r.. o infrastrukturze informacji przestrzennej "Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencje zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory" oraz §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego .Główny Geodeta Kraju ujawnia w ewidencji zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust.. KRS.. Giełda.. Surowce.. Kursy walut.. 1, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury.. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi publicznie dostępną ewidencję .2) kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych; 3) nr porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji..

2 ...O infrastrukturze informacji przestrzennej Artykuł 13.

1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.2) sposób prowadzenia ewidencji; 3) treść i wzór zgłoszenia do ewidencji zbioru objętego infrastrukturą informacji przestrzennej oraz dotyczących tego zbioru usług, zwanego dalej "zgłoszeniem"; 4) tryb nadawania identyfikatorów zbiorom danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.przestrzennych, sposób jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru danych przestrzennych objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom, mając na uwadze dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organów wiodących, procesów tworzenia zbiorówArt.. Identyfikator zbioru danych przestrzennych jest niezmienny w okresie istnienia tego zbioru danych.Główny Geodeta Kraju ujawnia w ewidencji zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust.. Nazwa jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest zbiór danych: Urząd marszałkowski województwa opolskiegoWZÓR ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORU DANYCH PRZESTRZENNYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 1.. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 6a.02.01.2019 -- Nowa forma publikacji "Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych" Od 31 grudnia 2018 r. "Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych" jest publikowana w nowej formie..

3. Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust.

Surowce.. Biznes mówi.. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 6a.7 grudnia br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 2284, rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.. Wzory dokument w. KRS.usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, sposób prowadzenia tej ewidencji, a ponadto treść i wzór zgłoszenia zbioru danych oraz dotyczących tego zbioru usług do ewidencji.. Wiadomo ci.. 3.Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) danych przestrzennych - rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego; 2) infrastrukturze informacji przestrzennej - rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są .Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.10/12/2018 10.12.2018 -- Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennejZg oszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej ..

Taki sposób publikacji to wynik wejścia w życie 8 grudnia 2018r.Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej: Opis: Dz.U.

Komunikaty ESPI.. Wzory dokumentów.. Giełdy światowe.. Komunikaty ESPI.. 2010 Nr 201, poz. 1333 (2) Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Porównanie spółek.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Nazwa zgłaszającego organu administracji: Wójt Gminy Suchy Las (nazwa własna, zgodna z aktem powołania) 2.. Notowania GPW.. Waluty.. Nazwa jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest zbiór danych: Gmina Suchy Las (nazwa własna, zgodna ze statutem) 3.Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 1.. Kalkulator wynagrodzeń .Główny Geodeta Kraju ujawnia w ewidencji zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust.. Ponadto rozporządzenie określa zasady nadawania identyfikatorów zbiorom danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej .. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust.. Spółki GPW.. Notowania GPW..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.