Wzór zgoda pracownika na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia

Pobierz

Niektóre należności, takie jak składki na rzecz związku zawodowego czy zwrot należności .Przeczytaj także: Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia pracownika Pytanie: Pracownik otrzymuje ryczałty miesięczne, które są pomniejszane za każdą nieobecność w pracy.. Wyrażona przez pracownika zgoda na potrącenie z wynagrodzenia może być skuteczna tylko do granicy kwoty wolnej od potrąceń.. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia powinna być wyrażona na piśmie.. Konieczne jest wskazanie wysokości potrąceń, tytułu z jakiego mają być potrącane oraz początku okresu potrąceń.Aby pracodawca mógł dokonać potrąceń musi uzyskać pisemną zgodę pracownika.. Takie stanowisko prezentuje Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 1 lipca .Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 1 lipca 2009 r. w sprawie potrąceń z nadpłaconego wynagrodzenia za pracę, sygn.. Warszawa, dnia .. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania)Zgoda na dobrowolne potrącenie.. Pierwsza to potrącanie takich wierzytelności, co do których dokonywania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa i taka operacja nie wymaga zgody pracownika.Ze względu na upływ terminu na odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę, pracodawca w marcu 2020 r. powinien wypłacić wynagrodzenie chorobowe za 6 dni i wystąpić do pracownika o zgodę na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę.Kodeks pracy nie zezwala pracodawcy na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia w kolejnym miesiącu bez zgody etatowca..

Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia za miesiąc …………….

Jeżeli tego nie zrobi, potrącenia nienależnie wypłaconych należności może dochodzić jedynie za zgodą pracownika.. 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zawiera następujące zapisy: "Wyrażam zgodę na potrącenia z wynagrodzenia za pracę należności".. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,Jednakże nawet jeżeli okoliczności świadczą o tym, że pracownik musiał wiedzieć, że otrzymane wynagrodzenie zostało wypłacone nienależnie, pracodawca nie ma możliwości potrącenia tej należności z przyszłego wynagrodzenia pracownika bez jego zgody wyrażonej na piśmie (art. 91 § 1 kp).. W listopadzie pracownik był na urlopie wypoczynkowym, ale nie dokonano w tym terminie potrąceń ze składników wynagradzania, do których (zgodnie z regulaminem wynagradzania) nie nabył prawa.Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie.. Które z potrąceń wymagają zgody pracownika, a które mogą być dokonane nawet wbrew jego woli?Wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody jedynie w następnym (najbliższym) terminie płatności..

Przykładowy wzór zgody na dobrowolne potrącenie.

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika zostały podzielone na te, które pracodawca może dokonać bez zgody pracownika i te, do których ta zgoda jest wymagana.. Nie można jednak zapominać, ze zgodnie z przepisami art. 91 k.p .przypadkach potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia jest możliwe tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.. W każdym wypadku zgoda na potrącenie mu-si być konkretna, a więc udzielona w odniesie-niu do określonej kwoty istniejącego już i wy-magalnego zobowiązania.Jeśli pracownik nie wyrazi pisemnej zgody na potrącenie z wynagrodzenia należności będącej bezpodstawnym wzbogaceniem, pracodawca może jej dochodzić wyłącznie w procesie sądowym.Zwrot na konto firmy lub potrącenie z następnej pensji.. akt I PKN 366/98 w przypadku wyrażenia przez pracownika zgody na dokonanie potracenia ustnie bądź w formie dorozumianej, pracownik ma roszczenie do pracodawcy o zwrot potraconej kwoty .W innych przypadkach potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia jest możliwe tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.. Na inne niż wymienione wyżej potrącenia, pracownik musi dać zgodę..

Przedstawiamy przykładowy wzór zgody pracownika na potrącenia.

Należności określone w art. 87 § 1 i 7 K.p. pracodawca jest obowiązany potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego pisemnej zgody.Pracodawca nie może potrącić nadpłaconego świadczenia z wynagrodzenia pracownika na podstawie zgody udzielonej ustnie.. Z kolei - gdyby pracownik zgodę wyraził, trzeba pamiętać, że potrącenia wolno .Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika zostało przez ustawodawcę szczegółowo uregulowane w Kodeksie pracy.. Jeżeli pracownik otrzymał za niskie wynagrodzenie, bez względu na przyczynę niedopłaty .Dla potrącenia z wynagrodzenia za pracę wy-maga się zgody pracownika wyrażonej na pi-śmie.. Przeliczyć listę płac, by uwzględniała prawidłowe kwoty wynagrodzenia i naliczeń podatkowo-składkowych.Krok 2.. W razie nadpłaty wynagrodzenia pracodawca w określonych sytuacjach może odliczyć nadwyżkę z następnej wypłaty, potrącić ją za zgodą pracownika lub wystąpić na drogę sądową o zwrot nienależnego wynagrodzenia.. Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia, płatnik w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc bieżący raport ZUS składa raport RSA, wykazując w nim kwotę .Potrącenie z wynagrodzenia.. Pracownik, który wyrazi chęć zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia będzie mógł wpłacić na konto pracodawcy nadpłaconą kwotę wynagrodzenia lub wyrazić zgodę na potrącenie nadpłaty z przyszłego wynagrodzenia na zasadach określonych w przepisach art. 91 k.p. Co do zasady potrącenia możliwe z wynagrodzenia pracownika można podzielić na dwie grupy..

(podpis pracownika) Title.

Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na dokonanie potrącenia nadpłaconych należności .Błędne naliczenie wynagrodzenia powoduje konieczność jego skorygowania.. Jeśli tego nie zrobi, to potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia w późniejszych terminach wypłat jest dopuszczalne jedynie za zgodą pracownika, wyrażoną na .Potrącenie dokonane bez uzyskania zgody pracownika na piśmie jest niedozwolone.. Author.Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia nie może być dokonane w dowolnej kwocie - pomimo zgody pracownika na potrącenie konieczne jest zastosowanie kwoty wolnej od potrąceń, która zgodnie z art. 91 § 2 kodeksu pracy wynosi:.. r. należności w wysokości ……………………… zł z tytułu ………………………………………… …….. Sposób prawidłowego rozliczenia zwrotu wynagrodzenia (z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na PIT) został omówiony w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 7 września 2011 roku, wydanej przez Dyrektora Izby .Gdy doszło do wypłaty wynagrodzenia w zawyżonej wysokości, należy:Krok 1.. Niniejszy artykuł omawia potrącenia niewymagające zgody pracownika.Wszystkie pozostałe należności niewymienione powyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika, tylko po wyrażeniu przez niego wcześniejszej zgody na potrącenie.. Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia, płatnik w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc bieżący raport ZUS składa raport RSA, wykazując w nim kwotę wynagrodzenia .Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika.. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1999 r. sygn.. W przypadku, gdy nadpłata jest większa niż kwota dopuszczalnego dobrowolnego potrącenia .Co ważne, bez zgody pracownika może tego potrącenia z wynagrodzenia za pracę dokonać przy najbliższym terminie wypłaty, czyli w naszym przykładzie z wypłaty wrześniowej.. Jeżeli pracodawca dokona potrącenia bez pisemnej zgody pracownika, wówczas wykracza przeciwko .. Wystąpić do osoby, której nadpłata dotyczy, o jej zwrot lub o zgodę na piśmie na jej potrącenie z bieżącego wynagrodzenia.Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika.. Pracownik w pisemnej deklaracji powinien wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane.. Pracodawca nie może bez zgody pracownika potrącić nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w kolejnych miesiącach.potrącenie dobrowolne z pensji - napisał w Obowiązki pracodawcy i pracownika: Dostałam pismo z banku, żebym potrąciła zaległą rate kredytu pracownika z załaczoną zgodą pracownika.Pracownik dostaje wynagrodzenie w wysokości 1600zł, a rata wynosi 496zł.Ile moge mu jednorazowo potrącić?W wyniku wypłaty zawyżonego wynagrodzenia za pracę, jako świadczenia nienależnego, pracownik ma obowiązek dokonać jego zwrotu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt