Oświadczenie ja niżej podpisany

Pobierz

6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi* orazOświadczenie Ja niżej podpisany/a legitymujący/a się .. (rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości) oświadczam, że .Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja w sprawie przyznania mi tytułu zawodowego zostanie uchy- lona.OŚWIADCZENIE.. adres: ……………………………………………………………………………… nr i seria dowodu osobistego : ……………………………………………………………….Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.23 ust.. (podpis osoby składającej oświadczenie)----- Oświadczenie Ja niżej podpisany .. legitymujący się dowodem osobistym .wydanym przezOŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………….. zamieszkały/a …………………………………………………………….….jako właściciel/współwłaściciel/ /użytkownik wieczysty/uprawniony z ograniczonego prawa rzeczowego**) nieruchomościJa niżej podpisany (a) niniejszym oświadczam, że: 1) stan mojego zdrowia pozwala na zatrudnienie mnie na stanowisku ………………… 2) nie byłem(am) karany(a) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegoOŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………… zamieszkały/ła kod pocztowy …………-…………, miejscowość ………………………………………………….OŚWIADCZENIE..

Ja niżej podpisany/a.

2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwaNiniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że jestem świadomy/a obowiązku dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydanego przez właściwego Kuratora Oświaty) w terminie do 1 grudnia 2021 roku.. zamieszkały/a .OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………….. oświadczam, że nie jestem związany żadną umową (kontraktem czy deklaracją gry amatora) w jakimkolwiek klubie piłkarskim w Polsce i na świecie i przez okres pełnych 12 miesięcy nie rozegrałem żadnego meczu w kraju i zagranicą.Ja, niżej podpisany .. ( imię i nazwisko ) legitymujący się dowodem osobistym seria.. nr .. wydanym przez .OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że spełniam wymogi dla członka rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany, w zakresie liczby pełnionych funkcji, określone w: art. 25a ust..

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………….………….

Gmina Latowicz.Oświadczenie o stanie majątkowym Ja, niżej podpisany(a), Krzysztof Ciechanowski (imiona i nazwisko) (w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) urodzony(a) .1977 w zatrudniony(a) w Prokuraturze Rejonowe] w Łańcucie; prokurator (mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) zamieszkały(a) vOŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a .. zamieszkały/a ulica .. , miejscowość .OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych / wychowawczych, a w szczególności: o zmianie liczby członków rodziny, o przeniesieniu miejsca zamieszkania lub pobytu członków rodziny,Oświadczenie kandydata Ja, niżej podpisany/a .. , oświadczam, że*: ☐ nie jestem doktorantem w innej szkole doktorskiej, ☐ jestem doktorantem w innej szkole doktorskiej, jednak zrezygnuję z kształcenia w tej szkole doktorskiej nieOżarów Mazowiecki, dnia ……………………………….. Ja, niżej podpisany/podpisana* .. (imię i nazwisko) świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 oraz art. 286 Kodeksu karnego, oświadczam, że jedynym moim źródłem dochodów jest świadczenie uzyskiwaneOŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana(ny) ………………………………… legitymująca(y) się dowodem osobistym……………………………………oświadczam, że: -korzystam z pełni praw publicznych, -nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,Oświadczenie Ja niżej podpisany……………………………………………………… oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym* nieruchomości dz. ew. nr………………w miejscowości ………………………………………..

posiadam obywatelstwo polskie,OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a…………………………………………………… rodzic/prawny opiekun dziecka ……………………………………….

5c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn.. OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a .Oświadczenie Ja niżej podpisany, właściciel nieruchomości położonej w miejscowości .. oświadczam, że zamieszkuję nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i kompostuję bioodpadyJa, niżej podpisany (imię nazwisko) zamieszkały w (adres) legitymujący się dowodem osobistym ( seria i numer ) oświadczam, że koszty związane z moim leczeniem na terytorium ( kraj ), wymienione we wniosku o zwrot kosztów leczeniaOświadczenie Ja, niżej podpisany: imię i nazwisko: ……………………………………………………………….. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 za składanie fałszywych zeznań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt