Uzasadnienie w decyzji administracyjnej

Pobierz

Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie .. Oznacza to, że decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę co do jej .Uzasadnienie decyzji (art. 107 §3 -5 k.p.a.). Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie .W części opracowania dotyczącej uzasadnienia decyzji administracyjnej objaśniono cechy decyzji jako formy działania administracji, źródła obowiązku jej uzasadniania, funkcje uzasadnienia decyzji, treść uzasadnienia jako elementu budowy decyzji, przesłanki odstąpienia od uzasadnienia decyzji, zasady naprawienia wad uzasadnienia .Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.Decyzja administracyjna kończy postępowanie..

§ 2.Od każdej decyzji administracyjnej można się odwołać.

Tak więc w wyniku jej braku można mówić o tym,iż jest to tzw. "nieakt"Podkreśla się, że uzasadnienie faktyczne i prawne, którego treść powinna odpowiadać wymaganiom art. 107 § 3, ujawniając motywy decyzji, stanowi integralną część decyzji i w związku z tym samo uzasadnieni może być przedmiotem skargi sądowej 1.Wadliwość uzasadnienia decyzji stanowią jedną z częstszych przyczyn uchylenia decyzji administracyjnej przez sąd administracyjny .W świetle powyższego rozstrzygnięcie i uzasadnienie to dwa istotne elementy składowe decyzji.. Jeśli strona otrzymuje decyzję, w której treść uzasadnienia pozostaje w sprzeczności z rozstrzygnięciem lub też zawarte rozstrzygniecie dotyczy innego stanu prawnego i faktycznego, ma ona prawo do wniesienia odwołania.Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa .Wynikało to z faktu, że do 1 czerwca 2017 pojęcie prawomocności decyzji administracyjnej definiował art. 269 kodeksu prawa administracyjnego, mówiący o tym, że "decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia skargi".Organ administracji publicznej może odstąpić od uzasadnienia decyzji wydanej w pierwszej instancji, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, a w razie wielości stron postępowania, gdy uwzględnia w całości żądania wszystkich stronDecyzja administracyjna - akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli, np..

4.86/5 (14) Prawidłowe uzasadnienie decyzji administracyjnej - warunkiem koniecznym utrzymania jej w mocy.

•Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.Prawidłowe uzasadnienie decyzji administracyjnej stanowi jeden z elementarnych warunków zgodnego z prawem działania organu administracji publicznej, do czego jest on zobowiązany z mocy konstytucyjnej zasady legalizmu.\ Do cech prawidłowego uzasadnienia decyzji zalicza się: logiczny związek i zgodność z rozstrzygnięciem .Wadliwość uzasadnienia decyzji jest jedną z podstawowych przyczyn uchylenia decyzji administracyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny, zwłaszcza, gdy nie ujawniają one motywów, którymi kierował się organ wydający decyzję.Każda decyzja administracyjna powinna zawierać rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.. i art. 210 § 1 pkt 6 .Przepisy Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują bowiem, że jednym ze składników decyzji administracyjnej jest uzasadnienie..

Organy powinny starannie formułować treść uzasadnienia decyzji, ponieważ pełni ono bardzo istotne funkcje.

Co istotne, nie wymaga ono szczegółowego uzasadnienia, a wystarczy, że z jego treści będzie wynikało, że adresat decyzji nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia.Jest to nic innego jak stwierdzenie tego jaką decyzję wydał organ (tzn. przyjął czy odmówił) z punktu widzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego aby dany akt uznać za decyzję administracyjną musi ona zawierać rozstrzygnięcie.. in concreto - akt władczy, wydany przez organ administracyjny, skierowany do strony albo stron.. Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a.. Decyzja administracyjna to pismo, które po uprawomocnieniu określa prawa i obowiązki strony postępowania.Nieważność decyzji Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zostaje wszczęte (na wniosek strony albo z urzędu) w sytuacji, gdy organ Uczelni wydał decyzję administracyjną obarczoną poważnymi wadami.. Wskazał, że rozstrzygnięcie zawarte w sentencji decyzji jest jednym z najistotniejszych elementów każdej decyzji administracyjnej.Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie Jan Zimmermann..

Przede wszystkim, poprzez uzasadnienie organ dąży do wykazania, na jakiej podstawie decyzja została podjęta.Art.

Będzie tak wówczas, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony.uzasadnienie faktyczne i prawne - uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi integralną część decyzji i jego zadaniem jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia, zarówno stronie, jak i organom odwoławczym - zgodności z prawem rozstrzygnięcia organu; uzasadnienie ma objaśnić tok myślenia prowadzący do zastosowania przepisu prawnego w sprawie; w uzasadnieniu faktycznym organ administracji publicznej powinien zatem dokładnie wskazać podst.Należyte uzasadnienie faktyczne i prawne ma istotne znaczenie nie tylko dla strony, ale również dla możliwości skutecznej kontroli takiej decyzji przez sądy administracyjne.Odpowiedź prawnika: Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej.. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku zaistnienia co najmniejDecyzja administracyjna jest oświadczeniem woli właściwego organu administrującego, podjętym w wyniku zastosowania normy prawa materialnego lub w określonym zakresie normy prawa procesowego do ustalonego stanu faktycznego, w trybie, formie, strukturze uregulowanej prawem procesowym, zakomunikowanym stronie, w celu wywołania skutku prawnego w sferze stosunków materialnoprawnych bądź w sferze stosunku procesowego.. Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę.. Ordynacji podatkowej lub Prawa celnego.. in abstracto - akt władczy, wydany przez uprawniony podmiot, skierowany do abstrakcyjnego zbioru podmiotów.. Sytuacja, w której decyzja nie będzie zawierała uzasadnienia należy do rzadkości.. Doświadczenie pokazuje, że niezmiernie istotną kwestią na jaką należy zwracać szczególną uwagę podczas prowadzonych postępowań administracyjnych, jest treść wydanej w danej sprawie decyzji administracyjnej, począwszy od znajdujących się na .Obowiązkowym elementem decyzji administracyjnej jest jej faktyczne i prawne uzasadnienie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.