Sprawozdanie z nauczania zdalnego ucznia

Pobierz

- Przesłałam pani XX materiały do zajęć rewalidacyjnych korekcyjno-kompensacyjnych w formie, którą wybrała mama ucznia.. Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II.. program wg którego dziecko jest nauczane:…………………………………………………….Sprawozdanie z realizacji zadań, planów i programów zdalnego nauczania .. Zdecydowanie najmniej problemów respondentom sprawiło: 1.. Problem badawczy Organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.. Co powinien zawierać?. Utrzymywanie kontaktu z uczniem wspomaganym, jego rodzicami i wychowawcą prowadzącym poprzez e-dziennik Vulcan, rozmowy telefoniczne i komunikator Messenger (w miarę potrzeb).. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły.Ankieta stała się bogatym źródłem dotyczący problemów związanych z organizacją nauczania zdalnego.. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że .W tej sytuacji niezbędne wydaje się raportowanie o przebiegu zdalnego nauczania przez nauczycieli (należy jednak zaznaczyć, iż decyduje o tym tylko i wyłącznie dyrektor placówki oświatowej)..

Sprawozdanie ze zdalnego nauczania.

Jak je przygotować?. Wykres układa się podobnie jak w przypadku pytania o samopoczucie - największa wartość (8,51/10) znajduje się w najmłodszej grupie wiekowej i spada wraz z wiekiem.i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.. Przez cały czas byłam w stałym kontakcie telefonicznym i .Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. Akceptuj błędy (można jej poprawiać), ale prowokuj do wyciągania wniosków i budowania planów naprawczych.Po wiosennych doświadczeniach jesienna edukacja zdalna nie była już nowością dla uczniów i nauczycieli.. Należy pamiętać o zasadzie równego .Przypomnę kilka okejowych rad.. Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanychWzmacniaj poczucie autonomii dziecka: pozwól mu decydować, wybierać (gdy to możliwe), szanuj te wybory, ale wskazuj na ich konsekwencje, zamiast kar i nagród.. W pierwszej części raportu zaprezentowane zostaną rezultaty dotyczące nauczycieli.. Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców)..

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego.

w II półroczu roku szkolnego 2019/2020.. Dostęp do wartościowych materiałów 10,4%.. Badanie daje nam okazję zobaczyć, jak nauczanie zdalne wygląda w rzeczywistości szkolnej, jak przebiega jego rozwój w czasie i które obszary wymagają dalszej pracy.. semestr .. rok szkolny .. imię i nazwisko nauczyciela.. Ustalenie priorytetów w uczeniu się 11%; 7.. Rodzaj przeprowadzonych zajęć Klasa Ilość uczniów biorących udział w zajęciach Sposób kontaktu z uczniami, rodzicami Sposób monito-rowania i sprawdzania wiedzy uczniów.. Przepisy na szczęście są elastyczne i pozwalają pedagogom na wybranie odpowiedniego narzędzia zdalnego, które sprawdzi się w danej placówce edukacyjnej.. Zdalne nauczanie.. Zaplanowanie codziennej nauki 12,2%; 6.. Zadania zlecone w ramach nauczania zdalnego są obowiązkowe, uczniowie wykonują je na bieżąco, 3.Podsumowanie badania.. Natomiast 4% rodziców informuje, że kształcenie na odległość nie jest realizowane w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci.. Wyniki powinny posłużyć wyłącznie jako inspiracja do działania, mającego na celu doskonalenie i poprawę mechanizmów zdalnej edukacji.. Podpowiem :)Szkoła pytaliśmy nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów, jak organizowane jest nauczanie zdalne i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość..

Formuła nauczania na odległość3.

Wykaz uczniów z aktualnymi zaleceniami PPP: Lp.. 9% rodziców twierdzi, iż nauczanie zdalne obejmuje mniej niż połowę przedmiotów.. Problem z łączem internetowym 12,9%; 5.. Pytania o tym samych kontekście zostały zadane uczniom oraz ich rodzicom.. Author: Dyrektor .Wszystko to trzeba wprowadzić.. Imię i nazwisko ucznia Zalecenia Sposób realizacji 1. zm.) W każdej problematycznej sytuacji dotyczącej nauczania zdalnego uczeń,Zapytaliśmy w naszej ankiecie również o to, jak uczennice i uczniowie oceniają swój kontakt z rodzicami w trakcie zdalnego nauczania.. 2.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. półrocze rok szkolny : Przedmiot : Nauczyciel: Liczba zrealizowanych godzin: Frekwencja: Ocena: Ocena .możliwości izainteresowań ucznia, stosuje motywujący sposób oceniania, udziela informacji zwrotnych, inspiruje ucznia do rozwijania pasji, zainteresowań, talentów, podejmuje działania aktywizujące uczniów z trudnościami w nauce, VII.. Tylko w ten sposób bowiem dyrektor otrzyma rzetelną informację na temat tego, jak e-learning sprawdza się w placówce, którą zarządza.- Od dyrektorki szkoły dostaję linki ze szkoleniami online na temat zdalnego nauczania, dyrektorka wysyła nam ciekawe webinaria o tym jak układać relacji z uczniami w czasach kryzysu..

Brak kontaktu z nauczycielami podczas nauczania zdalnego 15,3%; 4.

- zastanawia się nauczycielka i dodaje, że ze później jeszcze musi napisać sprawozdanie z tego, co zrobiła.NAUCZANIE ZDALNE: Organizacja zdalnego nauczania w szkołach .. Zrealizowane tematy zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne (I/IIspp): - Świętujemy Dzień Ziemi.Zdalne nauczanie to bardzo duże wyzwanie dla polskich szkół.. Praca zdalna w przedszkolu stała się koniecznością z powodu pandemii, która została ogłoszona w naszym kraju.. Dzieci musiały zostać w domach i pod opieką rodziców kontynuować edukację przedszkolną, nauczyciele również .20.04.2020-24.04.2020.. Podstawą edukacji jest bowiem relacja i nawiązywanie kontaktu.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.. Celem przeprowadzonej diagnozy była analiza jakości nauczania zdalnegoZasięg nauczania zdalnego Nauczanie zdalne zdaniem 53% rodziców jest realizowane ze wszystkich przedmiotów.. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron internetowych, sporządzają krótkie notatki w zeszycie wg pytań zadanych w formatkach lekcji 2.. Od dyrektorki dostaję maile z dobrym słowem, wiem, że docenia nasz wysiłek, wie, że stanęliśmy na wysokości zadania, komunikuje nam o tym, to jest .W roku szkolnym 2020/2021 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, której.. nazwisko i imię - klasa - data urodzenia.. Mimo, że większość z nas była zdecydowanie lepiej przygotowana do lekcji online - mentalnie i technicznie - to jednak trudno jest uniknąć negatywnych konsekwencji zbyt długiego przebywania w domach przed komputerem, w izolacji od innych.SPRAWOZDANIE Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO.. W czasie zdalnego nauczania na bieżąco analizowałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium w Szczecinie oraz wytyczne i zalecenie w tej dziedzinie.. uczeń: klasa: I /II.. Współpraca z rodzicami (częstotliwość i formy kontaktów, inicjatywy rodziców), trudności w realizowaniu formy zdalnego nauczania, komunikowania się z rodzicami: .Zasady wspomagania ucznia z niepełnosprawnością w okresie zdalnego nauczania w ZPO w Koprzywnicy.. Wszystkie można stosować w nauczaniu rzeczywistym i zdalnym Uczeń wie, jakie są cele i kryteria sukcesu - te informacje musza być dostarczone przez nauczyciela Informacja zwrotna idąca w obie strony: - od nauczyciela do ucznia, aby uczeń wiedział, co zrobił dobrze i co i jak ma poprawić - od uczniów do nauczyciela, aby nauczyciel ją wykorzystywał do modyfikacji dalszego nauczania.SPRAWOZDANIE Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO.. Wspieranie rodzica w motywowaniu ucznia do regularnej pracy (jak wyżej).Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania.. Cel ewaluacji, pytania kluczowe, wskaźniki sukcesu 1. ucznia ……………………………………………………………………………….. W trakcie badania zebrano informacje pochodzące z różnych źródeł: od nauczycieli, rodziców oraz uczniów.Sprawozdanie nauczyciela z nauczania zdalnego Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Ciekawe tylko kiedy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt