Oświadczenie rodziców jazda konna

Pobierz

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna)Zgoda rodziców na jazdę konną …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ( imię, nazwisko rodzica oraz tel.). Podpis rodzica /opiekuna REGULAMIN BEZPIECZNEJ JAZDY 1.. Dane osobowe uczestnika :Zastanawiacie się jak namówić rodziców żeby pozwolili Wam uczyć się jazdy konnej, albo sami chcielibyście spróbować ale macie pewne obawy.. Tam ogólnie coś rodzice zaczęli gadać, że jestem za niska, że nie dam rady wsiąść na tak wysokiego konia, że muszę urosnąć.. Osoby niepełnoletnie: Zgoda rodzica.. Wyrażam zgodę aby moje dziecko ………………………………………………….. Prosimy o czytelne wypełnienie - literami drukowanymi lub drukiem maszynowym * Zaznacz, podkreśl właściwą odpowiedź.. chociaż raczej ci nie pozwolą.. Oświadczenia niepełnoletnich podpisują rodzice bądź prawni opiekunowie.OŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU STAJNI POD LASEM JA NIŻEJ PODPISANY/A WYRAŻAM ZGODNE I OŚWIADCZAM: • Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań natury zdrowotnej do uprawiania jazdy konnej.. Pobierz Oświadczenie o stanie zdrowiaOŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA Oświadczam iż wyrażam zgodę na uczestnictwo w1-3(niepotrzebne skreślić): 1. jeździe konnej, 2. wspinaczce na skrzynki, 3. wycieczce rowerowej,Od osób uczestniczących w zajęciach jazdy konnej wymagane jest oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej a od osób niepełnoletnich dodatkowo zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach jazdy konnej oraz również oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej (druki są do pobrania w ośrodku .uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej, zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na samodzielny dojazd i powrót dziecka ze stajni, (jeżeli dziecko wraca samo) oraz oświadczenie, że nie ma przeszkód zdrowotnych do uprawiania rekreacji jeździeckiej..

wtedy poproś rodziców, czy mogłabyś w ramach kieszonkowego, znajdź jakąś tanią stajnię (średnia to 3o,- za "1"h).

• Oświadczam, że podałem / podałam wszystkie istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa informacje o dziecku.w trakcie obchodzenia się z końmi oraz zajęć jazdy konnej, wynikających ze specyfiki tego sportu.. Na pewno nie zaczynajcie zbyt nachalnie, żeby rodzice od razu się nie odwoływali do koni.. Przeczytaj więcej.POLECAM stajenny toczek.. taki z tylnej półki, bo ludzie się pocą, przeciee.. Wyrażam zatem zgodę na uczestnictwo dziecka w imprezie jeździeckiej tylko i wyłącznie na moją odpowiedzialność.. Jako argumentów możesz użyć tego, że to cię "rozwinie".Osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zajęciach z jazdy konnej.. Wolna część lonży/ uwiązu ma być trzymana lewą ręką jeźdźca, nie możeOświadczam, iż w przypadku jakiegokolwiek urazu, spowodowanego upadkiem z konia w trakcie nauki, nie będę rościć żadnych pretensji ani do Fundacji, ani do osoby prowadzącej zajęcia nauki jazdy konnej..

Wymagane jest oświadczenie rodzina/opiekuna o braku przeciwwskazań do jazdy konnej (nie prowadzimy hipoterapii).ZGŁOSZENIE NA OBÓZ JAZDY KONNEJ.

Prowadzić konia należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąż lub lonżę.. Dla dobra koni obowiązuje limit wagowy 70 kg.. CZĘŚĆ "В" - wypełnia rodzic.. Podczas zajęć Uczestnik uczy się podstaw - trzymania równowagi, prawidłowej postawy, jazdy ze strzemionami lub bez, zarówno w stępie jak i….. uczęszczało na zajęcia grupowe/indywidualne dotyczące kształtowania umiejętności obchodzenia się z koniem i dbania o jego dobro, nabywania umiejętności .ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH JAZDY KONNEJ Ja niżej podpisana / podpisany * …………………………………………………… wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki / mojego syna * (imię nazwisko dziecka) …………………….…………….. w zajęciach jazdy konnejNa zachowanie konia mogą mieć wpływ: pogoda, inne zwierzęta, ludzie oraz teren w jakim się znajduje.. Musisz dbać o bezpieczeństwo swoje, konia, a także innych.. OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) DZIECKADokumenty, w przypadku osób niepełnoletnich, muszą być wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego..

Pobierz oświadczenie.Do pobrania: Regulamin jazdy konnej / Oświadczenie rodziców Dla początkujących Osoby nie mające doświadczenia zapraszamy do jazdy w lonży.

Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem.. Nie przygotowujemy do odznak (nie będzie treningów skokowych).. Oświadczam, iż w przypadku jakiegokolwiek urazu, spowodowanego upadkiem z konia w trakcie nauki, nie będę rościć żadnych pretensji ani do KJ Borowa, ani do osoby prowadzącej zajęcia nauki jazdy konnej.. Druki do pobrania.. (miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna)jazdy konnej.. Oświadczenie - zgoda rodziców OGŁASZAMY NABÓR DO SEKCJI SPORTOWEJ NASZEGO KLUBUNie ma żadnych wymogów odnośnie umiejętności jazdy konnej, można być osobą zupełnie początkującą.. Bardzo chciałam umieć jeździć na koniu, więc pojechaliśmy do najbliższej stadniny.. Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dzieckaOŚWIADCZENIE /JAZDA KONNA - PADOK Informujemy o obowiązku wyrażenia zgody na zajęcia z jazdy konnej , które obarczone są ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków takich jak: potłuczenia , otarcia, zwichnięcia siniaki itp.Za to jeśli jeden z rodziców popiera wasz pomysł znajdujemy się w lepszym położeniu.. Zapytaj, czy możesz jeździć w zamian za pomoc.. Dwa/trzy lata temu ponownie .Prosimy także, aby przed pierwszymi zajęciami uczestnik dostarczył instruktorowi podpisany dokument Oświadczenie uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej (osoby pełnoletnie) lub Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach jazdy konnej (osoby niepełnoletnie).Jazda konna uczy odpowiedzialności..

Najczęstsze co odrzuca rodziców to : - uważają że konie są niebezpieczne-uważają że jazda konna jest niebezpieczna ( boją się waszego upadku)Oświadczenie.

W jeździe konnej ………………………………………………………………………………….. Z jazd mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci po złożeniu własnoręcznie podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność.. Prosimy rodziców i / lub opiekunów osób niepełnoletnich o wypełnienie oświadczenia dotyczącego braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej oraz wyrażenie zgody na zajęcia prowadzone w Stajni Pod Lasem.. Osoby pełnoletnie: Oświadczenie.. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do jady konnej lub oświadczenie rodzica.Każda osoba uczestnicząca w jazdach rekreacyjnych na TRW "Miłosna" obowiązana jest podpisać oświadczenie, a od osób niepełnoletnich wymaga się zgody rodziców.. kontaktowy) DANE UCZESTNIKA KURSU ….….. ( imię i nazwisko dziecka) ….. (adres) ….. PESEL Niniejszym oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do udziału mojego dziecka w kursie nauki jazdy konnej pt. " Ferie w siodle".oświadczam, iż w przypadku jakiegokolwiek urazu, spowodowanego upadkiem z konia mojego dziecka (wychowanka) w trakcie nauki, nie będę rościć żadnych pretensji oraz nie będę miał żadnych roszczeń ani do Stowarzyszenia Centrum Hipiki, ani do osoby prowadzącej zajęcia nauki jazdy konnej.. Harmonogram pracy instruktorów prowadzących zajęcia jazdy konnej w roku 2020rOŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO JAZDY KONNEJ Kwidzyn, dnia ….. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) ….. (adres ) ….. ( tel.. Warunek spełniony, urosłam..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.