Sprawozdanie wychowawcy klasy 6

Pobierz

przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r. I. Napiszemy je szybko i sprawnie, jeśli najpierw przygotujemy sobie odpowiedzi na następujące pytania: 1.. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce (imię i nazwisko ucznia, średnia ocen) Uczniowie z ocenami niedostatecznymi:………., co stanowi……………….%klasy.Podgląd treści.. Średnia frekwencjaFormularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?. 74 od 4,75 do 5,00 od 5,01 do 6,00 Liczba uczniów Uczniowie z 1 oceną niedostateczną Lp.. Imię i nazwisko ucznia Przedmiot Przyczyna 6.. Najmniej godzin opuścili: Krzysztof (…), Emilia (…) i Kacper (….).. W klasie I b podjęto akcję edukacyjną na temat cukrzycy, ze względu na ucznia W.. Liczba uczniów ….….. , w tym nieklasyfikowanych (nazw.. Nazwisko i imię Przedmiot Uczniowie z 2 ocenami niedostatecznymi Lp.. Ile jest uczniów w klasie (ilu chłopców i ile dziewczynek)?. Klasy 6: wszyscy wychowawcy opracowali lub uaktualnili ze swoimi klasami kontrakty lub regulaminy klas, miato to na celu redukowanie zachowaó I ZACHOWANIEM (wzorowe lub bardzo dobre) Lp.. WNIOSKI, REKOMENDACJE.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ..

Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Nazwisko i imię PrzedmiotPlan pracy wychowawcy klasowego dla klasy w roku szkolnym 2017/2018 CELE ZADANA FORMY REALZACJ Rozwijanie samorządowej działalności uczniów.. Wdrażanie do obowiązków szkolnych.. Stan klasy w dniu klasyfikacji: 4. .. Imię i nazwisko ucznia Przedmiot Podstawa zwolnieniaSprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych • Rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły • Wzbogacanie własnego .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASYZespół Szkół w Kołobrzegu - Okresowe sprawozdanie wychowawcy klasy Strona 2 z 3.. Problemy wychowawcze: Problemy wychowawcze w klasieSposoby rozwiązywania problemów.. WYCHOWAWCA KLASY: ……….. Klasa 6 liczy sobie 23 uczniów 17 dziewcząt i 6 chłopców.. Klasa: _____ Wychowawca: _____ Stan klasy na dzień dzisiejszy : _____ WNIOSKI, REKOMENDACJE:np. zaproszenie rodziców na Dzień Otwarty..

.Sprawozdanie wychowawcy klasy.

3. Ilu uczniów jest z orzeczeniami i opiniami?. Stan klasy: na początku roku szkolnego - …./….. - …… osób i na koniec .. półrocza - ….. osób (w przypadku wystąpienia różnicy podać jej przyczyny).. semestralne / roczne.. Created Date: 1/12/2010 5:55:00 PM Company: HOME Other titlesTitle: Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: Zespół Szkół Last modified by: Zespół Szkół w Jerzykowie Created Date: 6/12/2005 6:08:00 PM Other titlesROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. uczn.,) ………………………….…….Przedział 6,0 - 5,0 4,99 - 4,75 4,75 - 4,0 3,99 - 3,0 2,99 - 0,0 Ilość uczniów UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ OCEN .. Średnia ocen klasy: Frekwencja klasy: 5.. Lp.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Klasa: Wychowawca: 1.Stan klasy: Uczniów: dziewcząt: chłopców: 2.. Liczba uczniów: Dziewcząt: Chłopców: 4.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Najwięcej godzin opuścili: Jakub (…), Maria (…) i Aleksandra (…).SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KL. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. ……….SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.. Jaka była frekwencja uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych?. z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych..

Nazwisko i imię wychowawcy klasy: 2.

Klasa …………………….. Imię i nazwisko wychowawcy .. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI.. LICZBA UCZNIÓW: ZAPISANYCH…………KLASYFIKOWANYCH…….PROMOWANYCH…………….. Zdiagnozowane zachowania uczniów i formy udzielonej pomocy.. rok szkolny 2016/2017.. Działania wychowawcze i profilaktyczne w klasach IV - VI 1 Podpis: 1 Rok szkolny: __ _ _ _ _ _ Semestr: Klasa: _____ Wychowawca: _____ Stan klasy na początku roku szkolnego: _____sprawozdanie wychowawcy klasy.doc grazyna_ns / arkusze obserwacyjne 6 l / SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.doc Download: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.doc(kłopoty wychowawcze, propozycje i wnioski dotyczące pracy dydaktycznej, opiekuńczej bądź wychowawczej z uczniami tej klasy)Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Wybór samorządu klasowego.ANALIZA PRACY KLASY Edukacja (realizacja podstawy programowej, poziom opanowania wiadomości i umiejętności) Mocne strony klasy Słabe strony klasy Zachowanie uczniów (respektowanie zasad i norm szkolnych, wypełnianie obowiązków, współpraca w zespole, problemy wychowawcze z uczniami: nazwisko ucznia - opis problemu)wszyscy wychowawcy prowadzili warsztaty, pogadanki badž rozmowy zwiekszajace umiejetnoéé interpersonalna, w grupie; dwie z klas realizowaty zajecia dotyczQce programu mediacji rówieéniczych..

Średnia frekwencja klasy wynosi ….

Jako wychowawczyni klasy dbam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej.Sprawozdanie wychowawcy klasy Koniec roku szkolnego 2020/2021 Jakie działania wychowawcze zostały przeprowadzone przez wychowawcę w związku ze zmianą sposobu realizacji obowiązku szkolnego ze stacjonarnego na zdalny (zmiany w odniesieniu do planowanych działań wychowawcy)?SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KL. ……………………….. Nazwisko i imię średnia Zachowanie ŚREDNIE OCENY KLASY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWDbamy o kącik książek i czasopism Wdrażam uczniów do wzajemnego szacunku i wzajemnej pomocy, uświadamiam im konieczności szacunku wobec innych: nauczycieli, rodziców, osób starszych.. Liczba uczniów nieklasyfikowanych: Lp.PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY.. Uczniowie zwolnieni z zajęć decyzją dyrektora szkoły: Lp.. Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Ilość osób zwolnionych z wychowania fizycznego - … .. KLASA…………………………WYCHOWAWCA………………………………………….. Ilość uczniów klasyfikowanych …….. źródło zadania okres rozliczeniowy zadanie sposób realizacji efekt realizacji program wychowawczy.. Title: WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY Author: grunt Last modified by .W klasach pierwszych wychowawcy położyli duży nacisk na zintegrowanie zespołu klasowego, a szczególną opieka otoczoną dość liczną grupę sześciolatków.. Wychowawca: 3.. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KL. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu roku szk.. Średnia ocen końcowych w klasie w roku szkolnym 2014/2015 wynosi: 4,58.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.