Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jak wypełnić

Pobierz

Komplet dokumentów obejmuje: wypełniony i podpisany druk zgłoszenia; wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia; mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń; opis techniczny oczyszczalniZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; IV Wymagane załączniki.. Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków: Żnin, ul. Przykładowa 2, 88-400 Żnin, nr działki xxx/x 2.. Komplet dokumentów obejmuje: wypełniony i podpisany druk zgłoszenia, wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia, mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń, opis techniczny oczyszczalni.Przypominamy, że oprócz zgłoszenia budowy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków organowi administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Szamotułach, każdy właściciel nieruchomości, na której taka instalacja powstała, przed rozpoczęciem jej użytkowania ma obowiązek dokonania zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Wydziale Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły.Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia.. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust..

Przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna; Oświadczenie kierownika budowy; V Dokumenty do wglądu.. do miesiąca; VII Opłaty.. Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.WAŻNE: W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli: - eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska,Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i ewidencja zbiorników bezodpływowych.. z 2010 r.• Wniosek - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania w Urzędzie, pok.nr 10 lub na stronie internetowej ).. Komplet dokumentów obejmuje: wypełniony i podpisany druk zgłoszenia; wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia; mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń; opis techniczny oczyszczalniW myśl prawa budowlanego budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowlanego..

1.Jak zgłosić budowę oczyszczalni.

1, powinno zawierać: 1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;Należy złożyć zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji..

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni.

• Do wniosku należy dołączyć: • Mapa zasadnicza z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (oryginał),W innym przypadku konieczne jest zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta (w przypadku miast funkcjonujących na prawach powiatu) odpowiednim dla adresu inwestycji.Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - wzór, wniosek jak wypełnić 2020r.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.. Oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe; Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika .. Najlepiej, aby rysunek był na mapie i dokładnie ilustrował odległość oczyszczalni od innych obiektów.Formularz zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowo ści do 5 m 3/dob ę: sporz ą dzony samodzielnie przez interesanta , zawieraj ący nast ępuj ące dane: - dane wnioskodawcy: imi ę, nazwisko lub nazwa firmy lub piecz ęć nagłówkowa, adres zamieszkania lubKopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji)..

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust.. Osób fizycznych lub ich pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód.. zm.), nakładają na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz .Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Kogo dotyczy .. Wymagane dokumenty .. Za budowę oczyszczalni zapłacimy wprawdzie więcej, jednak zysk płynący z faktu że nie trzeba będzie regularnie umawiać się z firmą wywożącą nieczystości na opróżnianie zbiornika jest niewątpliwy.. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 9, w godzinach urzędowania.. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w .Należy złożyć zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji.. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe): na potrzeby własnego gospodarstwa domowego na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego 3.Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.. Brak; VI Termin załatwiania sprawy.. Przepisy prawa zawarte w art. 3 ust.. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.. Właściwym organem któremu należy dostarczyć zgłoszenie jest starostwo powiatowe wydział architektury i budownictwa.. zm.), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.. Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., art. 29, ust.. Określa się w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, wydajność oczyszczalni i ilość ścieków wytwarzanych w domu w ciągu doby oraz termin rozpoczęcia prac.eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Zgodnie z wymaganiami art. 152 ust.. Procedurę zgłoszeniową należy rozpocząć odpowiednio wcześniej przed zamiarem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.WNIOSKODAWCA.. miejscowość, data.. (imię i nazwisko) ( adres zamieszkania) (numer telefonu) Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków .. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł ; VIII Tryb odwołaniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Uwagi Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m 3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.Zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w starostwie powiatowym trzeba złożyć przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji.. Prowadzącym (właścicielem) oczyszczalni jest.. (imię , nazwisko , adres zamieszkania) Oczyszczalnia jest zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr ………….. przy1.. Zgłoszenie składa się w starostwie powiatowym (w wydziale architektury i budownictwa) na urzędowym formularzu.. 1, pkt 3 mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.