Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium

Pobierz

W dotychczasowej praktyce zamówień publicznych najwięcej kontrowersji budziły kwestie związane ze skutecznym przedłużaniem terminu związania ofertą, zwłaszcza gdy powiązane było ono z wydłużeniem bądź wniesieniem nowego wadium.W zdecydowanej większości przypadków na ogół termin związania ofertą odpowiada terminowi ważności wadium określonemu w dokumentach gwarancyjnych.. Nowością jest procedura jaka ma być przeprowadzona w sytuacji, w której pomimo upływu terminu związania ofertą zamawiający nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (czyli już nie będziesz związany ofertą).ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.. Przy czym zamawiający może jedynie raz zwrócić się do wykonawców o wy - rażenie zgody na przedłużenie tegoZabezpieczenie wadium Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem .Zgodnie z tym przepisem, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust..

5.na przedłużenie terminu związania ofertą.

Przerwa w ważności wadium w okresie związania ofertą oznacza, że nie zostaje spełniony warunek zabezpieczenia oferty przez cały okres związania nią wykonawcy, w konsekwencji zaś wykonawca, który .Temat: Przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium Przedłużenie terminu związania wadium jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem wadium.. Gwarancja wadialna może zostać przedłużona jeżeli termin związania ofertą został przedłużony.Zgodnie z tą normą wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.Wszak przesłanki zatrzymania wadium mogą zaistnieć pod wieczór ostatniego dnia terminu związania ofertą, a wówczas zamawiający mógłby skutecznie powiadomić bank o roszczeniu z gwarancji najwcześniej dopiero dnia następnego, a zatem już po upływie jej ważności i tym samym po terminie na zgłaszanie roszczenia.najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczny okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni..

Wadium winno zabezpieczać ofertę na cały okres związania ofertą.

Co też skutkowało odrzuceniem ich oferty przez zamawiającego.. W takim przypadku wadium wniesine w pieniądzu jest zwracane po upływie tego przedłużonego okresu.Tak jak dotychczas zamawiający może zwrócić się do Ciebie z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą.. Jednak zamawiający taką inicjatywę może przejawić tylko raz.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.. Ja bym odrzucił.Łukasz P. edytował(a) ten post dnia 21.05.12 o godzinie 14:56- obowiązek wniesienia nowego wadium albo przedłużenia okresu ważności wadium w czasie zawieszenia biegu terminu związania ofertą, w toku postępowania odwoławczego, należy wywieść z .Na gruncie ustawy Pzp2019 zmianie uległy terminy związania ofertą oraz zasady ich wydłużenia.. Co warto podkreślić, odmowa wyrażenia zgody przez wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą, nie stanowiła jednak podstawy do zatrzymania wadium.Regulacje dotyczące terminu związania ofertą oraz zasad jego przedłużania uległy zmianie w nowym PZP 2021. oferty i wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużenie .- oferta Wykonawcy, który nie wyraził zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą - oferta Wykonawcy, który złożył wniosek o zwrot wadium - oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej lub nie sprawdził dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą..

4 PZP przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Ustawodawca ustanowił obowiązek przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium po to, by oferta wykonawcy przez cały czas jej obowiązywania była zabezpieczona wadium.Temat: Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium.. Natomiast działając na podstawie art. 184 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać na 7 dni przed upływem tego terminu do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium.Przedłużenie terminu związania ofertą i wniesienia wadium jest prawem Wykonawcy.. Dotychczas skuteczne przedłużenie terminu związania ofertą powodowało w praktyce wiele wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza gdy wiązało się to z wydłużeniem bądź wniesieniem nowego wadium.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dla skuteczności oświadczenia o przedłużeniu okresu związania ofertą - nie jest wymagane składanie żadnych dodatkowych dokumentów czy oświadczeń dotyczących przedłużenia ważności wadium.w odpowiedzi na wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie wadium, wykonawca nie odpowiedział, a tym samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie wadium (wniósł w pieniądzu), inni wykonawcy przedłużyli, ale chodzi o to, że 2 dni po upływie "pierwotnego" terminu związania ofertą zamawiający dokonał wyboru naj..

6 ustawy Pzp bieg terminu związania ofertą uległ zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W sprawie KIO 2154/14 Izba orzekła, że uprawnieniem, nie obowiązkiem Wykonawcy, jest możliwość przedłużenia przez tego Wykonawcę terminu związania ofertą i wniesienia nowego wadium, czy to samodzielnie, czy to na wezwanie Zamawiającego.Przedłużenie wadium w postaci gwarancji wadialnej nie jest tożsame z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.. 3 ustawy albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.O czym bardzo często wykonawcy zapominali, gdyż w wyniku przedłużenia terminu związania ofertą, nie zauważali oni faktu, iż określone dokumenty, które przedłożyli, tracą swoją ważność w trakcie tego przedłużonego terminu.. Zgodnie z art. 89 ust.. Przepisy pzp (art. 85 ust.. Zgodnie z art. 85 ust.. Przedłużenie okresu ważności wadium powinno zatem nastąpić przed upływem pierwotnego okresu związania ofertą, który upłynął w dniu 12.05.2019 r.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.Zgodnie z art. 182 ust.. Zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgodny na PrzedłużenieTZO (TZO upływa 04.01.2019 r.) w terminie do 04.01.2019 r. Jeden z wykonawców (drugi w kolejności) przesłał mailowo oświadczenie, że wyraża zgodę na PrzedłużenieTZO z .Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.. 2 Pzp, który wskazuje, że wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć .Samo przedłużenie ważności wadium np. poprzez wpłatę wadium na rachunek bankowy zamawiającego nie jest zatem wystarczające dla stwierdzenia skutecznego złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą.. 4 przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.. 1 pkt 7a Pzp, oferta podlega odrzuceniu jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.. Przedłużenie okresu ważności wadium powinno nastąpić przed upływem pierwotnego okresu związania ofertą, który w przypadku niniejszego postępowania upłynął w dniu 12 maja 2019 r.Argumentował, że zgodnie z treścią art. 85 ust.. 2) do - puszczają przedłużenie terminu zwią-zania ofertą samodzielnie przez wyko - nawcę lub na wniosek zamawiającego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt