Wzór rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz

Nazwa organu wydającego decyzję Nr decyzji i data jej wydania (rrrr-mm-dd) Nazwa i adres wniosko- dwacy Rodzaj inwestycji Streszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu in- westycji (powiat, gmina, obręb,Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o decyzję środowiskową Rejestr wpływających wniosków o pozwolenie na budowęProcedurę oraz formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - stanowiący załącznik do procedury - można pobrać: na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków; ze strony internetowej: Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.. ; Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne)wydanego nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego potrzebujesz, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz na niej zrealizować inwestycję celu publicznego.. Na podstawie art. 67 ust.. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..

Wzór rejestru decyzji o warunkach zabudowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

mapy) planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka.Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.. Przybków w LegnicyUzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga realizacja sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych.. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000.Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku (formularz stanowi załącznik do karty informacyjnej).. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wniosek do pobrania);Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.1.. KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI.Gdy już ustalimy, czy w ramach realizacji inwestycji musimy wystąpić o decyzję lokalizacyjną, należy stworzyć wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, który powinien zawierać szereg elementów w tym określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawiony w sposób określony w ustawie.Marszałek województwa prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim..

Projekt decyzji do uzgodnienia.

), na podstawie art. 50 us.1, art. 51 ust.2 pkt 2, art. 53 ust.. BIP Polska.. Musisz uzyskać taką decyzję, jeśli chcesz wybudować sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną oraz elektroenergetyczną obejmującą napięcie .Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urząd Miejski w Prudniku.. Warto zwrócić uwagę na wymóg uzgadniania projektu decyzji.Wniosek o wydanie decyzji na formularzu wniosku "Krok III" Imienny dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do działania przed Wojewodą Śląskim w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym,złożony w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność odpisu z oryginałem,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja wydawana na podstawie ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku, gdy teren pod inwestycję celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pobierz dane xml decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego drukuj informację decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r.. z 2017 r. poz. 1073) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. 1-5 i art. 54 ustawy zzawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przejazdu drogowego oraz peronu w ciągu linii kolejowej nr 137 Legnica-Katowice na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na dz. nr 725, obr.. 3 egz.. Obligatoryjnie wniosek powinien składać się z części graficznej oraz części opisowej (art. 52 ust.. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM WYDANYCH W ROKU 2006 Lp.. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio.Wymagane dokumenty.. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000); 3. przedstawiony w sposób graficzny (2 egz.. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym CNG wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce .DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust.2 pkt.. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego..

2.· wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami w myśl art. 51 ust.

Warunek, o którym mowa w art. 61 ust.. 3 tej ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.. Część graficzna ma przedstawiać granice terenu objętego wnioskiem, zaznaczone na kopii mapy zasadniczej lub kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Proszę o informację, kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a kto (.)". Ustalenie przeznaczenia terenuREJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM WYDANYCH W ROKU 2017 (liniowe) Lp.. Marszałek województwa prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.. Wzór rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, b) o znaczeniu powiatowym i gminnym .Zgodnie z art. 72 ust.. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt.. 1 pkt 3 i ust.. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.. Nazwa organu wydającego decyzję Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wniosko- dawcy Rodzaj inwestycji Streszczenie ustaleń decyzji Określenie Terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości)Dla każdej inwestycji celu publicznego: Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.